Region Östergötland

Överdosering av läkemedel (CCL 2020-13)

Diarienummer: CCL 2020-13

[2020-02-13]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

I samband med ett kirurgiskt ingrepp gavs av misstag en 10 ggr för hög dos av det smärtstillande läkemedlet paracetamol till ett barn. Misstaget uppmärksammades snabbt. Barnet gavs antidotbehandling och fick kvarstanna extra på sjukhuset. Det inträffade har inte givit någon skada.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.