Region Östergötland

Olämplig läkemedelsförskrivning CCL 2019 – 354

Diarienummer: CCL 2019-354

[2020-02-17]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient med ryggvärk sedan ett flertal år tillbaka. Patienten erhåller under en längre period förskrivning av olika läkemedel, en del av dem beroendeframkallande. Därutöver även olämpliga kombinationer av läkemedel. Patienten har påverkats av förskrivningen av läkemedel, dock inga bestående men.
Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, telefon 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.