Region Östergötland

Dubbla läkemedel (CCL 2019-309)

Diarienummer: CCL 2019-309

[2020-01-24]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Det inträffade rör en patient med spridd cancersjukdom. Patienten reagerar allergiskt på olika läkemedel varför olika läkemedel/behandlingar prövas. På grund av att sjukdomen inte svarar tillräckligt bra på behandlingen beslutas om att ett läkemedel skall sättas ut samt att ett annat läkemedel sätts in. Behandlingen fortsätter med kontroller av behandlingseffekt. Vid ett återbesök sju månader efter byte av läkemedel uppdagas det vid genomgång av läkemedelslistan att patienten under denna tid tagit två läkemedel, inte ett läkemedel som var ordinerat. Patienten har inte lidit men av det inträffade.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla händelser som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.