Region Östergötland

Överförd smitta mellan patienter (CCL 2019-264)

Diarienummer: CCL 2019-264

[2019-12-13]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Under sommaren vårdades två patienter på en vårdavdelning i intilliggande enkelsalar. Efter en dryg veckas vård påvisades hos den ene patienten multiresistenta bakterier (MRSA) vid en sårodling. Hos den andre patienten hittades senare samma typ av bakterie i en odling som togs i anslutning till utskrivningen. Bakterierna är genetiskt lika, varför smittspridning via vården på sjukhuset är högst sannolik.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.