Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2019-126)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-126

[2019-12-20]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Tonåring söker jourcentralen efter fotledsstukning. Har redan innan haft smärta i nedre delen av skenbenet mot fotleden. Akut röntgenundersökning visar ingen skelettskada. Fortfarande efter några månader smärtor runt fotleden, som behandlas av fysioterapeut. Har även nedsatt rörlighet och sömnstörande smärtor.

Så småningom söker patienten akut och man upptäcker en tumör i nedre delen av benet. Internutredning gjord.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

IVO beslut 2020-05-29, dnr 3.1.1-45561/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren region Östergötland, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser i utredningen som rimliga.