Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2019-250)

Diarienummer: CCL 2019-250

[2019-12-13]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör ett mindre barn där remiss inkommer till barnmottagningen från primärvården med frågeställning rörande ortopediska problem. I remissen omnämns även att barnet har en knöl i skinkan. Vid besök på allmänpediatrisk mottagning undersöks barnet och vidare utredning planeras. Magnetkamera (MR) undersökning beställs. Familjen har under den kommande månaden upprepade kontakter med barnmottagningen på grund av att barnet har tilltagande symptom. Försämringen medförde inte att magnetkamera (MR) undersökningen påskyndades eller att den tidigare bedömningen omvärderades. Patienten inkommer akut och utredningen påvisar en tumör. Behandling är påbörjad. Den slutgiltiga prognosen kan man i dag inte uttala sig om.

Händelseanalys samt intern utredning är genomförda.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.