Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2019-247)

Diarienummer: CCL 2019-247

[2019-12-20]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en äldre sjuklig patient som utreds för att se om cancersjukdom föreligger. Undersökningar visar att patienten har oklara förändringar som behöver utredas vidare och opereras. I samband med utredningen genomförs skikt röntgen (CT) av bröst och bukhålan. Undersökningen visar att patienten har förändringar i ryggen ( intraspinalt). Röntgensvaret signeras men förändringen uppmärksammas inte. Patienten har tilltagande rörelsenedsättning i benen och inkommer senare akut på grund av detta, operation genomförs. Fördröjningen har medfört en skada för patienten.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.