Region Östergötland

För hög dos läkemedel (CCL 2019-335)

Diarienummer: CCL 2019-335

[2019-12-20]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

I anslutning till en undersökning i magnetkamera av ett nyfött barn gavs av misstag en för hög dos av ett lugnande läkemedel. Den högre dosen påverkade andningen och barnet behövde respiratorvårdas till nästa dag. Händelsen har inte medfört någon bestående skada.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.