Region Östergötland

Risk för vårdskada (NSÖ CL 2019-43)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-43

[2019-05-14]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Överviktig multisjuk patient i sjuttioårsåldern, som på besök i hemlandet akut insjuknar med svullnad i kroppen och viktökning. Behandlas med vätskedrivande och förbättras. Patienten önskar utredning på hemmaplan.

Åter i Sverige får patienten en tid efter 2 veckor och får under tiden sitta och sova. Skickas hem från vårdcentralen efter bristfällig undersökning och sannolikt bedömning av äldre provsvar. Inlägges på sjukhus 10 dagar senare avtacklad med akut njursvikt och påverkad saltbalans. Vårdas några dagar på IVA och dialys påbörjas.

Internutredning utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

IVO beslut 2019-11-29, dnr 8.1.1-20073/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.