Region Östergötland

Risk för sidoförväxling vid operation (CCL 2019-238)

Diarienummer: CCL 2019-238

[2019-09-10]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Vid en akut operation finns markering på patienten för höger sida och röntgenbilder på operationssalen visar en högersidig blödning innanför skallbenet. Efter avstämning av aktuell sida för operation blir operatören störd av ett akut joursamtal. Operationen inleds sedan med ett hudsnitt på vänster sida. Då uppmärksammas sidoförväxlingen, hudsnittet sys igen och operationen genomförs på höger sida. Patienten har utöver ett ärr inget men av det inträffade

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen