Region Östergötland

Oklarheter i läkemedelsbehandling (CCL 2019-216)

Diarienummer: CCL 2019-216

[2019-11-06]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som har psykiatrisk och somatisk problematik. Inkommer med ett allvarligt psykiatrisk tillstånd, där olika läkemedel provas. Medicinska diskussioner och konsultationer för att utifrån den somatiska och psykiatriska sjukdomsbilden välja bästa möjliga behandling. Konsultationerna sker företrädesvis per telefon. Patienten har även blodförtunnande läkemedel. Vid genomgång av journal ses att det föreligger oklarheter i när och hur ofta läkemedlet är givet. Journalsystemets konstruktion har varit en bidragande faktor till detta.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.