Region Östergötland

Lång diagnostisk process (CCL 2019-249)

Diarienummer: CCL 2019-249

[2019-11-13]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Efter ett planerat kirurgiskt ingrepp skickades vävnad för mikroskopisk analys. Det fanns ingen misstanke om cancer och preparatet var inte medicinskt prioriterat. Diagnostik av preparatet påbörjades efter cirka 6 veckor.

Under den diagnostiska fasen uppkom misstanke om malignitet. Detta föranledde ytterligare diagnostiska åtgärder samt remiss till annat sjukhus för bedömning. Slutligt svar från den externa granskningen förelåg knappt 6 månader efter operationen. Patienten har senare genomgått ett kompletterande kirurgiskt ingrepp. Prognosen för patienten är god.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.