Region Östergötland

Kombination av olämpliga läkemedel (CCL 2018–259)

Diarienummer: CCL 2018–259

[2019-06-11]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient med mångåriga besvär med smärta. Patienten har ett flertal bakomliggande orsaker till smärta, exempelvis whiplashskada, knäskada, artros i ett flertal leder. Svåra smärtor från en höft där operation har diskuterats. Under åren har patienten behandlats med olika läkemedel. Patientens besvär tilltog alltmer varför ett flertal läkemedel som även interagerar med varandra ordinerades. Inkom till akutmottagningen med ett allvarligt tillstånd (serotonergt syndrom) relaterat till olämpliga kombinationer av läkemedel. Inga bestående men av det inträffade ses.
Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
AnnSofie Sommer telefon, 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.