Region Östergötland

Fördröjd palliativ behandling (CCL 2018-218)

Diarienummer: CCL 2018-218

[2019-03-19]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en man med en snabbt växande tumör i ena benet. Enligt en nationell överenskommelse remitterades mannen till annat universitetssjukhus för bedömning och operation. Patienten återremitterades efter operationen till US för postoperativ strålbehandling som riktades mot det opererade området på lårbenet. Cirka 6 veckor senare noterades kraftig svullnad av benet där utredning visade en kraftig tillväxt av lymfkörtlarna som tecken på en avancerad sjukdom. En palliativ strålbehandling också mot lymfkörtlarna blev kraftigt fördröjd.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.