Region Östergötland

Fördröjd handläggning (CCL 2019-14)

Diarienummer: CCL 2019-14

[2019-04-30]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en äldre patient med ett flertal sjukdomar som söker vården på grund av bröstsmärta samt sjukdomskänsla. Patienten undersöks och ett flertal prover tas. Övervakas en längre tid, förnyad kontroll av vissa prover och patienten får senare återgå till hemmet. Ett och ett halvt dygn senare noteras att patienten har växt av bakterier i blododling som togs vid besöket.

Telefonkontakt tas med patienten, eftersom denne mådde bra beslutades att patienten skull stanna kvar i hemmet. Ytterligare ett dygn senare ses att patienten har växt av två olika bakterier i två olika blododlingsflaskor. Patienten tas  till vården och läggs in för behandling av bakterierna samt fortsatta  utredningar.

Extern medicinsk bedömning har genomförts av professor i akutmedicin samt professor i Infektionssjukdomar.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, telefon: 010-1037346

Inspektionen för vård och omsorg har 2019-06-11 fattat beslut i ärende 8.1.1-21340/2019
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.