Region Östergötland

Fördröjd diagnostik (CCL 2019-185)

Diarienummer: CCL 2019-185

[2019-10-16]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

I samband med årskontroll på mottagning tas diverse blodprover hos en patient med kronisk sjukdom. Provsvaren signeras av läkare nästa dag. Läkaren noterar ett förhöjd värde av "långtidsblodsocker" samt att vissa prover inte tagits och planerar att åtgärda blodsockervärdet när samtliga provsvar finns. Kompletterande provtagning sker med fördröjning. I brevsvar till patienten nämns inte det avvikande svaret. I anslutning till nytt läkarbesök 6 månader senare uppmärksammas blodsockersvaret och behandling med insulin inleds. 

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.


Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.