Region Östergötland

Fördröjd diagnostik (CCL 2019-153)

Diarienummer: CCL 2019-153

[2019-10-31]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

I anslutning till sjukhusvård 2012 gjordes en röntgenutredning av tarmen där man fann en misstänkt polyp. Fyndet följdes inte upp med vidare utredning. I samband med förnyad sjukhusvård under sommaren 2019 utreds förändringen med vävnadsprov som inger misstanke om malignitet.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson tfn 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.