Region Östergötland

Fördröjd diagnos och behandling (NSÖ CL 2018-144)

Diarienummer: NSÖ CL 2018-144

[2019-04-17]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Kvinna som i maj 2018 uppmanats av anhöriga att söka för en resistens till höger på bröstkorgen. Utredning initieras men ett flertal mindre felhändelser leder den diagnostiska misstanken fel.

Patienten opereras bilateralt och PAD visar då att hon har en bröstcancer och inte som man först trott, en hudtumör. Patienten bedöms ha utsatts för en risk för allvarlig vårdskada då utredningstiden till korrekt diagnos och behandling varit nästan fem månader och patienten dessutom behövt genomgå fler och mer omfattande kirurgiska ingrepp än nödvändigt.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut IVO 2019-05-02, dnr 8.1.1-16578/2019

Beslut
IVO beslutar att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skäl för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter att utreda och anmäla hädelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vårdgivarens slutsatser bedöms som rimliga och adekvata.