Region Östergötland

Fördröjd diagnos av cancermetastas (NSÖ CL 2019-15)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-15

[2019-04-24]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Yngre kvinna opereras 2012 för bröstcancer. Efterföljande cellgiftsbehandling avslutas i förtid på grund av biverkningar. Under våren 2018 smärtor i bröstbenet som patienten tolkar stressrelaterade. Besvären tilltar, men först i januari 2019 upptäcks metastas i bröstbenet.

Internutredning och händelseanalys utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

Beslut IVO 2019-05-22, dnr 8.1.1-17361/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.