Region Östergötland

Fördröjd diagnos av cancermetastas (NSÖ CL 2018-149)

Diarienummer: NSÖ CL 2018-149

[2019-02-07]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Äldre patient med relativt nyupptäckt rektalcancer. Nykommen värk i benet och palpationsömhet över hälsenans infästning. Röntgen bedöms inte visa någon skelettskada.

Först efter 8 månader noteras en tumör i hälbenet som vid eftergranskning kan noteras vid första röntgenundersökningen. Lårbensamputation utförs. Internutredning och händelseanalys genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

Beslut IVO 2019-03-04, dnr 8.1.1-7599/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.