Region Östergötland

Fördröjd diagnos av cancer (NSÖ CL 2019-85)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-85

[2019-06-27]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Medelålders patient med hypertoni, tid hjärtinfarkt och psoriasisartrit. Redan före en förkylning sommaren 2018 sårighet i ena näsborren. Ringer vårdcentralen i oktober och november, får tid i januari. Remitteras till ÖNH-kliniken där man vill ta prov, men på grund av rädsla vill patienten inte. CT görs som visar mjukdelsförändring. Provexcision visar så småningom cancer.

Diagnosen har försenats, vilket anmäles enligt lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada. Internutredning utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

Beslut IVO 2019-09-17, dnr 8.1.1-24079/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser i utredningen som har kompletterats som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.