Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2019-6)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-6

[2019-03-27]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Förälder till tonåring med symptom med viktnedgång, ökad törst och ökad miktionsfrekvens, ont i huvudet och magen ringer 1177 på kvällen. Trots att operatören vet att det kan vara diabetes mellitus får man rådet att avvakta och uppsöka vårdcentralen dagen därpå för provtagning. Modern ringer på morgonen och får besked om läkartid först på eftermiddagen. Bedöms, prover tas och man rekommenderas åka hem. Modern vill vänta och när svar kommer remitteras man akut till barnkliniken, för akutinläggning och omhändertagande. Anmäls enligt lex Maria på grund av fördröjd diagnos med risk för allvarlig vårdskada.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

IVO beslut 2019-05-10, dnr 8.1.1-12713/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.