Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2019-303)

Diarienummer: CCL 2019-303

[2019-11-21]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör ett mindre barn som söker på grund av smärta i ett ben. En röntgen utförs där svaret anger att det inte finns några förändringar i höft samt lårben. Två år senare söker familjen åter vården på grund av tilltagande problem med smärta, hälta samt olika benlängd. Röntgen utförs som påvisar sjukliga förändringar i höften. Vid eftergranskning av tidigare röntgenbild kan begynnande förändringar ses. Den fördröjda diagnosen har inte säkert påverkat sjukdomsförloppet.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen