Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2019-288)

Diarienummer: CCL 2019-288

[2019-12-04]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som genomgick ett planerat kirurgisk ingrepp på underbenet. I anslutning till ingreppet lades en nervblockad som gav god smärtlindring under de första dygnen. Därefter uppkom svår smärta där klinisk undersökning inte gav hållpunkt för komplikation. Smärtan kunde behandlas, men återkom senare samma dag och undersökning då visade tecken på så kallat kompartmentsyndrom, det vill säga muskelsvullnad som påverkat blodtillförseln till muskeln och omgivande nerver. Ett förnyat kirurgiskt ingrepp krävdes, där delar av muskulaturen på grund av syrebrist behövde tas bort. Det finns risk för kvarstående men.

En internutredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärda komplettering, har
fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.