Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2019-172)

Diarienummer: CCL 2019-172

[2019-10-30]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.


Händelsen rör en patient som i samband med besök i vården påtalar besvär med flanksmärtor som föranleder att en skiktröntgen genomförs. Undersökningen påvisar en njurtumör där svaret påtalar att tumören fanns på undersökningen som utfördes julhelgen 2015. Undersökning utfördes efter en operation där rekommendation ges om fortsatt uppföljning.


Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer tfn 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen