Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2019-145)

Diarienummer: CCL 2019-145

[2019-08-06]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient med långvariga besvär från vänster näsborre. Upprepade bedömningar, undersökningar samt behandlingar genomförs. Efter en tid erhålls svar att patienten har en elakartad tumör i näsan.

Patienten kommer på mottagningsbesök samt därefter diskussion vid multidisciplinär konferens. I samband med utredning har skiktröntgen genomförts. Patienten hade en förändring i levern som inte uppmärksammades vid signering av röntgensvar, vid olika besök eller ronder. Förändringen i levern visade sig vara en cancertumör.

Intern utredning är genomförd och handlingsplan för att förhindra upprepning av det inträffade är upprättad.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Inspektionen för vård och omsorg har 2019-07-23 fattat beslut i ärende dnr 8.l.1-25352/2019
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen