Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2019-09)

Diarienummer: CCL 2019-09

[2019-07-08]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.
Händelse rör en patient som söker vården på grund av blod i avföringen. Utredning med prover, kroppsundersökning, samt undersökningen av nedre delen av ändtarmen genomförs. Vidare utredning av tarmen utförs/beställs inte. Ett år senare söker patienten med uttalade besvär från tarmen varvid en cancer i tarmen diagnostiseras.
Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, telefon: 010-103 73 46

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser i utredningen som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.