Region Östergötland

Fördröjd cancerdiagnos (NSÖ CL 2019-111)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-111

[2019-07-04]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Äldre patient remitteras till ÖNH-kliniken för bedömning av några månaders tilltagande heshet. Prioriteras till besök på mottagningen enligt rutin inom två månader. Besöket blir dock först efter drygt nio månader. Då uppmärksammas att patienten har stämbandscancer.

Internutredning genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet:
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.