Region Östergötland

Fördröjd behandling (CCL 2019-91)

Diarienummer: CCL 2019-91

[2019-04-23]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som under ett flertal år haft problem med fistel bildning och abscess (lokal infektion, böld). Olika åtgärder har vidtagits och trots detta återkom problematiken. Efter en åtgärd/operation planerades för att en annan typ av ingrepp skulle utföras två månader senare. Kallelse uteblev och patienten kontaktade vården efter nio månader då försämring hade inträffat med abscess (lokal infektion, böld) bildning. Patienten har genomgått ny behandling/operation och har inte erhållit några men av det inträffade.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.