Region Östergötland

För lång behandling med blodförtunnande läkemedel (CCL 2019-71)

Diarienummer: CCL 2019-71

[2019-05-16]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som har två olika sjukdomar och patienten utreds och behandlas därför på två olika kliniker. Sjukdomen gör att patienten behöver blodförtunnande läkemedel. Utredningen visar att ansvaret för och uppföljningen av behandlingen är otydlig, vilket medför att patienten behandlas med blodförtunnande läkemedel under en för lång tid

För patienten var det inte heller helt klart vilken klinik som skulle kontaktas för förnyelse av recept, samt uppföljning av behandlingen. Patienten har inte lidit några men av det inträffade.

Interna utredningar är genomförda av klinikerna.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Inspektionen för vård och omsorg har 2019-06-11 fattat beslut i ärende 8.l.1-20355/2019-3.
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.