Region Östergötland

Felaktig läkemedelsgivning (CCL 2018-250)

Diarienummer: CCL 2018-250

[2019-03-19]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en drygt 60-årig man som behandlades med cellgifter. Det aktuella läkemedlet bereds av sjukhusapoteket och skickas till vårdavdelningen. Den aktuelle patienten skulle få cytostatika två dagar i rad. Av misstag gavs bägge doserna vid samma tillfälle den första dagen. Det inträffade medförde inga allvarliga medicinska konsekvenser.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.