Region Östergötland

Bristfällig antikoagulantia behandling (CCL 2019-187)

Diarienummer: CCL 2019-187

[2019-08-20]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en något äldre patient som tidigare haft propp i benet och behandlas med blodförtunnande läkemedel. Patienten söker på grund av buksmärtor och läggs in på sjukhuset för vidare utredning och behandling. Utredning påvisar blindtarmsinflammation med abscess (varböld). Förberedelser görs inför eventuell operation, där ingår bland annat att blodförtunnande tabletter sätts ut och patienten skall erhålla sprutor med blodförtunnande läkemedel. Sjukdomsförloppet blir sådant att patienten inte behöver opereras.  Kort tid efter utskrivningen får patienten en propp i benet. I internutredningen ses att det föreligger oklarheter i vilken behandling med blodförtunnande läkemedel som patienten har fått under vårdtiden.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.