Region Östergötland

Barn avlidet före förlossning (CCL 2019-160)

Diarienummer: CCL 2019-160

[2019-12-04]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en kvinna som väntar sitt första barn. Kontroller sker både i Region Östergötland samt Region Jönköping. I utredningen belyses svårigheter med informationsutbyte regioner emellan till exempel så kan journal inte läsas vid besök eller telefonrådgivning.

Patienten får i slutet av graviditeten högt blodtryck som behandlas med läkemedel. Vårdprogram rörande riskklassificering samt kontroller finns där utredningen påtalar vikten av följsamhet till vårdprogram. När patienten inkommer till förlossningsavdelningen kan inga fosterljud avlyssnas, barnet har avlidit.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande
inträffar igen.