Region Östergötland

Allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2019-89)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-89

[2019-06-24]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som inkommer akut med buksmärtor där man initialt misstänker kirurgisk åkomma, men efterhand utvecklas tillståndet till vattkoppor. Venös infart, nål, sätts redan i ambulans på väg in till sjukhus och denna sitter sedan kvar i fem dygn, då man noterar en lokal, uttalad infektion och det diagnostiseras en utbredd proppbildning i armen och patienten försämras även i en blodförgiftning som kan ha samband med den infekterade infarten.

Internutredning har utförts och handlingsplan upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2019-08-12, dnr 8.1.1-23451/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO9 avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.