Region Östergötland

Allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2019-16)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-16

[2019-06-12]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med känd njursvikt, ischemisk hjärtsjukdom och i dialys, inkommer med infektion som inom första dygnet på sjukhus försämras varvid vård på intensivvårdsavdelning beslutas. Under vården där genomförs en skiktröntgen med kontrasttillförsel trots att patienten sedan tidigare har en konstaterad överkänslighet mot kontrastmedel. Patienten drabbas av omfattande blåsbildning i huden.

Internutredning är upprättad och händelseanalys har utförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

Beslut IVO 2019-06-17, dnr 8.1.1-22006/2019
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.