Region Östergötland

Urinröret skadades vid katetersättning (NSÖ CL 2017-101)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-101

[2018-01-17]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
 

Man med inflammatorisk tarmsjukdom och hepatit C inkommer på grund av blodig urin och urinvägsinfektion. Vid katetersättning blåses urinkatetern upp i urinvägarna vilket ger skador på urinröret med blödning och leder till inneliggande sjukhusvård. Risk för bestående men i form av urinrörsförträngning föreligger.

 

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

IVO beslut 2018-01-29, dnr IVO 8.1.1-3120/2018-3
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.