Region Östergötland

Skada på urinröret vid katetersättning (NSÖ CL 2017-109)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-109

[2018-01-11]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Tidigare frisk man söker på grund av sveda vid vattenkastning och blodig urin. Bedöms som urinvägsinfektion och man planerar antibiotika och kateter. Vid katetersättning blåses urinkatetern upp i urinvägarna vilket ger en blödning och skador på urinröret. Flera ingrepp och en veckas vårdtid blev följden. Risk för bestående men i form av urinrörsförträngning föreligger.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

Beslut IVO 2018-02-23, dnr 8.1.1-1501/2018-3
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.Skälen för beslutet IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.