Region Östergötland

Risk för allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2017-117)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-117

[2018-04-10]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

57-årig överviktig person med immunnedsättande behandling söker vård på grund av andfåddhet. Man utreder avseende proppar i lungorna och får svar att så är fallet. Behandling med blodförtunnande medicinering insättes. Patienten förbättras dock inte och en ny röntgenkontroll visar att en feltolkning skett och att det rör sig om lunginflammation i stället. Behandlingsstrategin ändras och patienten tillfrisknar successivt.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

IVO beslut 2018-05-08, dnr 8.1.1-12855/2018

Beslut
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta nåra ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.