Region Östergötland

Risk för allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2017-104)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-104

[2018-02-22]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Person i trettioårsåldern med ångestdepressiv problematik, mångårigt blandmissbruk samt ADHD. Får på beroendekliniken låna en rakhyvel, som inte återlämnas till personalen. Dagen efter skär hen sig med ett rakblad från hyveln i båda armarna. Sårskadorna sys. Händelsen anmäls till IVO enligt lex Maria. Händelseanalys är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

Beslut IVO 2018-03-13, dnr IVO 8.1.1-8165/2018

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen till beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.