Region Östergötland

Oral lösning ges intravenöst (NSÖ CL 2017-159)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-159

[2018-05-08]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Anmälan gäller en patient som vårdas på akutvårdsavdelning i samband med misstänkt epilepsianfall. Ordineras intravenös behandling, men får av missförstånd i stället lösning avsedd för oralt bruk injicerat vid flera tillfällen. Ådrog sig inga skador av detta. Anmäls till IVO enligt lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada. Internutredning och händelseanalys genomförda.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

Beslut IVO 2018-05-15, dnr 8.1.1-17348/2018

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.