Region Östergötland

Kvarlämnad operationstork (CCL 2018-223)

Diarienummer: CCL 2018-223

[2018-11-14]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient opererades för ett recidiv av en tumör. Efter några månader framkom att patienten hade ett svårläkt sår i operationsområdet. Utredning påvisade en kvarvarande tumörrest och en förnyad operation skedde där man också tog odlingar från operationsområdet. Patienten gavs långvarig antibiotikabehandling. Efter ytterligare en månad tillkom förnyade tecken på infektion och ny datortomografisk undersökning gav misstanke om kvarvarande operationstork i operationsområdet. Vid ytterligare en operation utrymdes en varansamling och en kvarlämnad operationstork.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Underlag
Anmälan med internutredning.