Region Östergötland

Kvarlämnad kompress i samband med operation CCL 2017-284

Diarienummer: CCL 2017-284

[2018-03-15]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som skall genomgå en öronoperation. I samband med operationen ses att förhållande är sådana att ingreppet som skall genomföras blir mer omfattande än planerat. Operationen tar längre tid men genomföras väl. En tid efter operationen kontaktas vården då patienten har fått huvudvärk, samt att det även kommer blodblandat sekret från såret. Ett akutbesök ordnas där undersökningen visar att det finns en kvarlämnad kompress i såret. Patienten genomgår nästkommande dag en operation där kompressen avlägsnas. Operationsområdet läker bra och patienten har inte fått några men av det inträffade.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.