Region Östergötland

Försenad diagnos (CCL 2018-199)

Diarienummer: CCL 2018-199

[2018-10-18]

Chefläkare Martin Magnusson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

I samband med en gynekologisk cancerkontroll bedömdes provet som godartat. Efter sju månader sökte patienten för gynekologiska symtom och då konstaterades en ytlig tumör. Patienten genomgick en operation.

Vid operationstillfället fanns inga tecken på spridning av tumören. Vid efterkontroll konstaterads att det första provet ingav misstanke om tumörsjukdom och att dubbelkontroll borde ha genomförts.

En så kallad händelseanalys och en intern utredning har genomförts.

 

För mer information kontakta:
Martin Magnusson, chefläkare, telefonnummer 010-103 15 58

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.
Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2-5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL och de föreskrifter som beskriver vårdgivares ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete,