Region Östergötland

Fördröjd diagnos, kongenital bilateral höftledsluxation (NSÖ CL 2018-53)

Diarienummer: NSÖ CL 2018-53

[2018-06-07]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Ärendet rör ett barn där man vid cirka två års ålder diagnosticerar en bilateral sannolikt medfödd luxation i båda höftlederna. Barnet har följt sedvanliga kontrollprogram och utredning har gjorts, bland annat utifrån en försenad motorisk utveckling. Redan något år innan diagnos har man övervägt röntgen men undersökning har inte skett. Ärendet hanteras även som enskild anmälan hos IVO.

Intern utredning har gjorts hos involverade verksamheter och handlingsplan för att förhindra liknande händelser har tagits fram.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

IVO beslut 2018-12-20, dnr 8.1.1-19791/2018

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar 18-12-20 att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter komplettering fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.