Region Östergötland

Fördröjd diagnos av prostatacancer (NSÖ CL 2018-17)

Diarienummer: NSÖ CL 2018-17

[2018-06-07]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Ärendet rör en patient där man vid en hälsokontroll 2012 samt 2015 noterat ett förhöjt PSA-värde utan att dessa värden följts upp som planerat. Patientens tidigare vårdcentral läggs så småningom ned och på patientens nya vårdcentral noteras 2017, att uppföljning av tidigare PSA-värden uteblivit. Nytt värde konstateras ytterligare förhöjt och patienten omhändertas enligt standardiserat vårdförlopp för prostatacancer.

Internutredning har utförts och handlingsplan för att förhindra återupprepande har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

Beslut IVO 2018-06-20, dnr 8.1.1-19789/2018

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser i utredningen som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.