Region Östergötland

Fördröjd diagnos av diabetes mellitus (NSÖ CL 2018-154)

Diarienummer: NSÖ CL 2018-154

[2018-12-17]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Barn på rutinkontroll BVC. Sköterskan noterar att barnet är törstigt, kissar ofta och gärna dricker ofta. Rekommenderas kontakt med vårdcentralen för att utesluta diabetes eller dylikt, vilket föräldrarna inte tolkar brådskande. PM påtalar vikten av akut omhändertagande. Kommer 2 veckor senare till barnakuten och läggs in på IVA uttorkad med höga blodsockervärden.

Anmäles enligt Lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada med fördröjd diagnos av diabetes mellitus.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

IVO beslut 2019-01-14, dnr 8.1.1-42657/2018

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta någar ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda ocvh anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något likande inträffar igen.