Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2018-27)

Diarienummer: NSÖ CL 2018-27

[2018-03-15]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Ärendet rör en patient som diagnosticerats med blodpropp i lungan. Efter sjukhusvård planerades för uppföljning via vårdcentral, men planerad remiss skickades aldrig. Uppföljning blev fördröjd och gjordes cirka sex månader senare än planerat i samband med att blodförtunnande medicinering sattes ut. Patienten drabbas därefter av ny propp i lungan och bakomliggande misstänkt cancer diagnosticeras. Diagnos av cancern har sannolikt fördröjts.

Internutredning har utförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2018-04-16, dnr 8.1.1-10166/2018

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar 180416 att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter komplettering fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.