Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2018-118)

Diarienummer: NSÖ CL 2018-118

[2018-10-17]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient i 70-årsåldern med artrosbesvär, för övrigt väsentligen frisk. Kontrolleras på vårdcentral på grund av hälsår sedan sommaren 2017. Såret läker, men går upp igen.

Trots kontroller vid upprepade besök remitteras patienten först sommaren 2018 till hudkliniken där utredningen visar hudcancer. Anmäles enligt lex Maria på grund av fördröjd diagnos och risk för allvarlig vårdskada.

Internutredning genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

IVO beslut 2018-11-08, dnr 8.1.1-35320/2018-3

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.