Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2017-251)

Diarienummer: CCL 2017-251

[2018-04-05]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex  Maria.

Händelsen rör en patient som upprepade gånger söker vården (akutmottagning samt vårdcentral) för nytillkomna fysiska symptom. Patienten känner inte igen symptomen från tidigare episoder av stress. Symptomen uppfattas dock som stressrelaterade både av patienten samt vården. Patienten hänvisas till psykologkontakt utan föregående läkarbedömning. Patientens diagnos omprövas inte under samtalskontakten.

Nio månader efter den första vårdkontakten ringer patienten på nytt till vårdcentralen. Vid telefonkontakt med vårdcentral anges att läkartid skall bokas, men av okänd anledning gjordes inte detta. Patienten söker vård hos annan vårdgivare. Undersökning samt provtagning påvisar att patienten har en överfunktion av sköldkörteln (hyperthyreos). Den fördröjda diagnostiseringen och behandlingen har orsakat patienten fysiskt och psykiskt lidande samt påverkan på det sociala livet under lång tid.

Intern utredning samt Händelseanalys är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010 - 1037346

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.