Region Östergötland

Fördröjd behandling (NSÖ CL 2017-147)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-147

[2018-02-22]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i  Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Patient med känd Addisons sjukdom (hormonbristsjukdom, bland annat av kortison) som söker akutmottagningen på grund av illamående, kräkningar och feber, vilket snabbt kan leda till ett livshotande tillstånd. Detta uppmärksammas dock inte i ett tidigt skede. Först efter drygt 6 timmar erhöll patienten rätt behandling. Händelsen anmäls enlig lex Maria till IVO på grund av risk för allvarlig vårdskada.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

IVO beslut 2018-03-01, dnr 8.1.1-8264/2018-3
Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen till beslutet IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.